Keystone logo

2 آنلاین برنامه ها که در مطالعات مواد غذایی و آشامیدنی آشپزی حرفه ای آموزش سرآشپز 2024

فیلترها

فیلترها

  • مطالعات مواد غذایی و آشامیدنی
  • آشپزی حرفه ای
  • آموزش سرآشپز
رشته های تحصیلی
  • مطالعات مواد غذایی و آشامیدنی (2)
  • بازگشت به دسته اصلی
مکان ها
مکان های بیشتری پیدا کنید
نوع مدرک
مدت زمان
سرعت مطالعه
زبان
زبان
قالب مطالعه

آنلاین برنامه ها که در مطالعات مواد غذایی و آشامیدنی آشپزی حرفه ای آموزش سرآشپز

یک آشپز آشپز خانه را مدیریت می کند و بر تمام فعالیت های آن نظارت دارد. برنامه های آموزش آشپزی با آموزش مهارت های آشپزی و مدیریتی مناسب به دانش آموزان برای کار در این سطح بالا در رستوران کمک می کند.