برنامه های تابستانی - مدیریت ساخت و ساز

NewSchool of Architecture and Design

شرح برنامه

توضیحات رسمی را مطالعه کنید

برنامه های تابستانی - مدیریت ساخت و ساز

NewSchool of Architecture and Design

NewSchool ارائه می دهد 5 هفته دوره های آنلاین تابستان با برنامه اقامت 1 هفته در سن دیگو برای حرفه ای نیمه حرفه ای را در مدیریت ساخت و ساز.

رهبری اجرایی این دوره فراهم می کند رهبران سطح اجرایی با یک رویکرد جامع به رهبری در زمینه مدیریت ساخت و ساز. مدیران رهبری بررسی و راه های تقویت شایستگی های اصلی برای کمک به توسعه ظرفیت رهبری فردی خود را کشف کنید. رهبری ساختمان مهارت شامل توسعه مهارت های سطح ارتباطات اجرایی، تیم پیشرو و رو به رشد افراد، انرژی سهامداران خود را، و مدیریت خواسته های یک محیط استرس بالا. این دوره با کارگاه عملی در رهبری در طول هفته آخر برنامه است که تجربه کلاس درس آنلاین خود را تکمیل اوج خود می رسد.

BIM برای مدیران ساخت و ساز این دوره رهبران سطح اجرایی و مدیران پروژه یک رویکرد عملی به مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM) در مدیریت ساخت و ساز فراهم می کند. مدیران راه به اهرم BIM در کسب و کار خود را بررسی کند. از بازاریابی خدمات ساخت و ساز، به مشارکت ذینفعان، مدیریت داده ها، تجسم، کاتیون quanti، همکاری، هماهنگی و وضوح باهم فناوری اطلاعات و ارتباطات، به شما خواهد آموخت روش در تحویل پروژه بهبود یافته است. این دوره با کارگاه عملی در مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM) در طول هفته آخر برنامه است که تجربه کلاس درس آنلاین خود را تکمیل اوج خود می رسد.

این مدرسه این برنامه ها را ارائه می نماید:
  • انگلیسی
مدت زمان و قیمت
این دوره Online & Campus Combined
Start Date
تاریخ شروع
ژانویه 2019
آپریل 2019
جولای 2019
اکتبر 2019
Duration
مدت زمان
تمام وقت
Locations
آمریکا - San Diego, California
تاریخ شروع : ژانویه 2019, آپریل 2019, جولای 2019, اکتبر 2019
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات
Dates
ژانویه 2019, آپریل 2019, جولای 2019, اکتبر 2019
آمریکا - San Diego, California
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات