American University - School of International Service (SIS)

مقدمه

توضیحات رسمی را مطالعه کنید


این دانشکده خدمات بین المللی (SIS) در دانشگاه آمریکایی می داند که چالش های پیچیده جهانی نیازمند راه حل های میان رشته ای و همکاری است. جامعه متمایز SIS با ایده خدمات تلفیق شده است.

اعضای هیات علمی، کارکنان حمایتی و شبکه همکارانی که انجام می شوند دانشجویان را برای مشاغل در امور بین الملل آماده می کنند، با توجه به حساسیت و درک متقابل فرهنگی، تخصص حرفه ای و مهارت های تحلیلی قوی. SIS توسط مجله سیاست خارجی به طور مداوم به عنوان یک مدرسه عالی در سطح بین المللی به شمار می رود.

مکان ها

برنامه ها