Northern Illinois University Online

مقدمه

توضیحات رسمی را مطالعه کنید

آینده خود را با NIU ایجاد کنید

یک تجربه آموزشی را به عنوان منحصر به فرد خود ایجاد کنید و از یک روز اول اشتیاقتان را دنبال کنید. آماده سازی برای زندگی موفق و حرفه ای و حمایت فردی که شایسته آن هستید نیاز دارید. خوش آمدید به جایی که سبک زندگی دانشگاه بزرگ با توجه به توجه شخصی است.

آینده تو. تمرکز ما

مکان ها

دکلبال

Address
1425 W. Lincoln Hwy.
60115 دکلبال, ایلینویز, آمریکا