St. John's University Online

مقدمه

توضیحات رسمی را مطالعه کنید

سنت جان یک دانشگاه کاتولیک وینچنتانی است که دانش آموزان را برای موفقیت های شخصی و حرفه ای در جامعه جهانی امروز آماده می کند. در نیویورک، این یک موسسه متنوع با یک برنامه درسی متمرکز بر جهان است. امروزه در سال 1870 تأسیس شد و امروز دانش آموزان فرصت یادگیری از برنامه های برتر را با استانداردهای صنعتی و قابل تنظیم به اهداف شغلی خود می آموزند.

مکان ها

کوئین ها

Address
8000 Utopia Parkway
11439 کوئین ها, نیویورک, آمریکا