توضیحات رسمی را مطالعه کنید

آموزش وارتون ارشد Wharton برنامه های بسیار تجربی را برای مدیران به منظور تقویت ظرفیت رهبری و توسعه کسب و کار در زمینه های مالی، بازاریابی و استراتژی ارائه می دهد

برنامه‌های آموزش داده شده در:
  • انگلیسی
در حال حاضر هیچ برنامه ای برای نمایش

لطفا جستجو در بالا پالایش، لطفا دسته محبوب ما شوید و یا جستجوی یک لغت کلیدی.


... or simply by choosing your degree: