مدیریت داروسازی در عصر دیجیتال

عمومی

درباره این دانشگاه

CEU Digital engloba la oferta del grupo educativo CEU que basa su metodología en la digitalización y las nuevas tecnologías. Su objetivo es dar a sus alumnos las herramientas que necesitan en el nuevo ... اطلاعات بیشتر

CEU Digital engloba la oferta del grupo educativo CEU que basa su metodología en la digitalización y las nuevas tecnologías. Su objetivo es dar a sus alumnos las herramientas que necesitan en el nuevo entorno global y digital para una mayor empleabilidad. اطلاعات محدود
مادرید
مشاهده پروفایل مدرسه