Keystone logo

51 آنلاین برنامه ها که در مطالعات اقتصادی امور مالی مدیریت ریسک 2024

فیلترها

فیلترها

  • مطالعات اقتصادی
  • امور مالی
  • مدیریت ریسک
رشته های تحصیلی
  • مطالعات اقتصادی (51)
  • بازگشت به دسته اصلی
مکان ها
مکان های بیشتری پیدا کنید
نوع مدرک
مدت زمان
سرعت مطالعه
زبان
زبان
قالب مطالعه

آنلاین برنامه ها که در مطالعات اقتصادی امور مالی مدیریت ریسک

مدیریت ریسک شامل شناسایی، اولویت بندی و ارزیابی از خطرات مالی. دانش آموزان برای کمک به کسب در رسیدن به اهداف خود را با کاهش عدم قطعیت. در این روند، منابع خاص با هدف به حداقل رساندن، کنترل و نظارت بر زیان های احتمالی و یا وقایع ناگوار اعمال می شود.