Keystone logo

1 آنلاین برنامه ها که در مطالعات ورزش و ورزش تجارت ورزشی مدیریت مشاغل ورزشی 2024

فیلترها

فیلترها

  • مطالعات ورزش و ورزش
  • تجارت ورزشی
  • مدیریت مشاغل ورزشی
رشته های تحصیلی
  • مطالعات ورزش و ورزش (1)
  • بازگشت به دسته اصلی
مکان ها
مکان های بیشتری پیدا کنید
نوع مدرک
مدت زمان
سرعت مطالعه
زبان
زبان
قالب مطالعه

آنلاین برنامه ها که در مطالعات ورزش و ورزش تجارت ورزشی مدیریت مشاغل ورزشی

مدیریت کسب و کار ورزش به مساحت کسب و کار که در آن آموزش دیده حرفه ای مدیریت کسب و کار از یک ورزشکار و یا سازمان های ورزشی است. زمینه های مشترک مطالعه و عمل برای مدیران کسب و کار ورزش شامل بازاریابی ورزشی، امور مالی و قانون است.