Keystone logo

11 آنلاین برنامه ها که در مطالعات مدیریت منابع انسانی مدیریت منابع انسانی بین الملل 2024

فیلترها

فیلترها

  • مطالعات مدیریت
  • منابع انسانی
  • مدیریت منابع انسانی بین الملل
رشته های تحصیلی
  • مطالعات مدیریت (11)
  • بازگشت به دسته اصلی
مکان ها
مکان های بیشتری پیدا کنید
نوع مدرک
مدت زمان
سرعت مطالعه
زبان
زبان
قالب مطالعه

آنلاین برنامه ها که در مطالعات مدیریت منابع انسانی مدیریت منابع انسانی بین الملل

مدیریت منابع انسانی بین المللی به منظور کمک به دانش آموزان می آموزند چگونه مدیریت کارکنان کار می کند در یک زمینه جهانی است. این یک موضوع بسیار خوبی از مطالعه برای کسانی که قصد شرکت های چند ملیتی در کار است.