Keystone logo

13 آنلاین برنامه ها که در مطالعات فن آوری نوآوری فناوری مدیریت نوآوری 2024

فیلترها

فیلترها

  • مطالعات فن آوری
  • نوآوری فناوری
  • مدیریت نوآوری
رشته های تحصیلی
  • مطالعات فن آوری (13)
  • بازگشت به دسته اصلی
مکان ها
مکان های بیشتری پیدا کنید
نوع مدرک
مدت زمان
سرعت مطالعه
زبان
زبان
قالب مطالعه

آنلاین برنامه ها که در مطالعات فن آوری نوآوری فناوری مدیریت نوآوری

تفکر جدید و مدیریت نوآوری چیزی است که برای برجسته شدن در یک محیط تجاری جهانی لازم است. دانش آموزانی که این برنامه را تکمیل می کنند اغلب به دنبال موقعیت های مدیریتی در زمینه کسب و کار انتخابی خود هستند.