Keystone logo

4 آنلاین برنامه ها که در علوم طبیعی زیست شناسی میکروبیولوژی 2024

فیلترها

فیلترها

  • علوم طبیعی
  • زیست شناسی
  • میکروبیولوژی
رشته های تحصیلی
  • علوم طبیعی (4)
  • بازگشت به دسته اصلی
مکان ها
مکان های بیشتری پیدا کنید
نوع مدرک
مدت زمان
سرعت مطالعه
زبان
زبان
قالب مطالعه

آنلاین برنامه ها که در علوم طبیعی زیست شناسی میکروبیولوژی

دوره ها و برنامه میکروبیولوژی به دانش آموزان درک پایه ای از زندگی میکروسکوپی است. از ویروس ها که ما را به باکتری های خاک مفید است که کمک گیاهان زراعی ما رشد بیمار، این ارگانیسم ها بسیاری از برنامه های کاربردی انسان مرتبط است.