توضیحات رسمی را مطالعه کنید

دوره آموزشی

نوشتن هیجان انگیز

 • مقدمه ای برای نوشتن هیجان انگیز
 • هیجان انگیز: فرم و عملکرد
 • نوشتن هیجان انگیز: درس یک
 • نوشتن هیجان انگیز: درس دو
 • ورزش 1 - ایجاد هیجان انگیز خود را
 • نوشتن هیجان انگیز: درس سه
 • ورزش 2 - ایجاد هیجان انگیز خود را
 • نوشتن هیجان انگیز: درس چهارم
 • ورزش 3 - ایجاد هیجان انگیز خود را
 • نوشتن هیجان انگیز: درس پنج
 • ورزش 4 - ایجاد هیجان انگیز شما
 • نوشتن هیجان انگیز: درس ششم
iStudy

مشاهده 362 برنامه دیگر ارائه شده توسط iStudy »

این دوره Online
Start Date
زمان ثبت نام باز است
Duration
درخواست اطلاعات
پاره وقت
تمام وقت
Price
20 GBP
بر اساس مکان
بر اساس تاریخ
Start Date
زمان ثبت نام باز است
آخرین مهلت تقاضا

زمان ثبت نام باز است