توضیحات رسمی را مطالعه کنید

هدف از کارشناسی ارشد در برنامه مدیریت است که به ارائه برنامه های حرفه ای تخصصی برای دانش آموزی که می خواهد برای به دست آوردن مهارت در مهارت های مدیریت، از جمله تصمیم گیری، که فارغ التحصیل را قادر به انجام مسئولیت در هر دو نقش مدیریتی عمومی و تخصصی. غلظت در مدیریت منابع انسانی، سیستمهای اطلاعاتی، رهبری و اثربخشی سازمانی، مدیریت بین المللی و مدیریت بهداشت و درمان توسعه بیشتر مهارت حل مسأله مدیریتی در مناطق خاصی از مدیریت اعمال می شود. به عنوان یک نتیجه از اتمام موفقیت آمیز این برنامه MSM، فارغ التحصیلان باید توانایی خود را برای درخواست مهارت حل مسئله به فرآیندهای برنامه ریزی عملیاتی و استراتژیک را بهبود بخشد و به استفاده از مهارت های ارتباطی مکتوب و شفاهی به طور موثر برای برقراری ارتباط نتایج problemsolving خود را تجزیه و تحلیل و توصیه.


مورد نیاز پیش نیاز


نامزدها برای پذیرش باید مدرک کارشناسی در هر منطقه موضوعی از کالج یا دانشگاه معتبر منطقه ای داشته باشد. این برنامه درجه MSM نیاز به هیچ پیش نیاز دوره. با این حال، MGT 6601، مفاهیم پیشرفته و مباحث در مدیریت، باید برای اعتبار فارغ التحصیل گرفته اگر دانشجو رشته اصلی کارشناسی در کسب و کار ندارد. اگر دانشجو رشته اصلی کارشناسی در کسب و کار، دوره های انتخابی جایگزین خواهد شد.


مشاهده 1 برنامه دیگر ارائه شده توسط Troy University »

این دوره آنلاین
Start Date
سپتامبر 2019
Duration
بر اساس مکان
بر اساس تاریخ
Start Date
سپتامبر 2019
آخرین مهلت تقاضا

سپتامبر 2019

Location
آخرین مهلت تقاضا
End Date