کارشناسی ارشد در هوش تجاری و علوم داده

عمومی

درباره این دانشگاه

IEBS, the School of Business Innovation and Entrepreneurship, born during the world crisis with the aim of providing a real alternative to traditional teaching model alternative.

IEBS, the School of Business Innovation and Entrepreneurship, born during the world crisis with the aim of providing a real alternative to traditional teaching model alternative. اطلاعات محدود