Keystone logo

2 آنلاین مدیریت بازرگانی برنامه ها که در روزنامه نگاری و ارتباطات جمعی رسانه مدیریت رسانه 2024

فیلترها

فیلترها

  • مدیریت بازرگانی
  • روزنامه نگاری و ارتباطات جمعی
  • رسانه
  • مدیریت رسانه
رشته های تحصیلی
  • روزنامه نگاری و ارتباطات جمعی (2)
  • بازگشت به دسته اصلی
مکان ها
مکان های بیشتری پیدا کنید
نوع مدرک
مدت زمان
سرعت مطالعه
زبان
زبان
قالب مطالعه

آنلاین مدیریت بازرگانی برنامه ها که در روزنامه نگاری و ارتباطات جمعی رسانه مدیریت رسانه

تمرکز ترین برنامه های مدیریت رسانه کسب مهارت های عملی و دانش لازم برای یک حرفه ای در رسانه ها و سرگرمی صنایع است. دانش آموزان ممکن است در دوره های تولید تلویزیون، بازاریابی رسانه های اجتماعی، صنعت موسیقی و اقتصاد رسانه روبرو می شوند.

کارشناسی مدیریت بازرگانی یک درجه لیسانس است که می توان آن را در مدت حدود سه الی چهار سال اخذ نمود. با اخذ درجه BBA، دانشجویان مهارت های تفکر نقدگرایانه، مدیریت زمان و رهبری را فرا خواهند گرفت و تا به سرمایه های محل کار خود تبدیل خواهند گردند.