Keystone logo
Multnomah University Online

Multnomah University Online

Multnomah University Online

مقدمه

این مأموریت دانشگاه Multnomah است که دانش آموزان مسیحی را از طریق تحصیلات عالی مجهز کند تا رهبران خادمی با صلاحیت علمی ، تبحر علمی ، دارای روحانی و فرهنگی درگیر شوند ، به عنوان یک نیروی تحول در کلیسا ، جامعه و جهان.

این چشم انداز برای دانشگاه Multnomah است که یک جامعه متنوع باشد و دانشجویان را به عشق مسیح و خدمت به همسایگان خود در طول زندگی و کارشان مجهز کند.

مکان ها

  • Portland

    8435 NE Glisan St. Portland, OR 97220, , Portland

    سوالات