Keystone logo
Unicaf - University of East London کارشناسی ارشد در فن آوری های بزرگ داده ها

کارشناسی ارشد علوم و مهندسی in

کارشناسی ارشد در فن آوری های بزرگ داده ها Unicaf - University of East London

Unicaf - University of East London

مقدمه

پذیرش ها

بورسیه و بودجه

برنامه درسی

نتیجه برنامه

فرصت های شغلی

درباره مدرسه

سوالات